Godło Polski
Godło Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju

2023-01-20

 

Zasady przyjęć do klas I
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju na rok szkolny 2023/2024

 

     W oparciu o Uchwałę Nr XXV/241/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Biłgoraj;

     Zarządzenie Nr 323/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Biłgoraj;

       Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 29 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) „do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami”.

     Do klas I przyjmowane są dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016) objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

     Pierwszy termin rekrutacyjny dotyczy tylko dzieci zamieszkałych i zameldowanych na terenie Miasta Biłgoraja. W przypadku wolnych miejsc w klasie I, liczbę uczniów będzie można uzupełnić w naborze uzupełniającym (sierpniowym) o dzieci zamieszkałe w innych gminach.

Wymagane dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

  • kartę zgłoszenia - wypełniają rodzice dzieci z obwodu szkoły,
  • wniosek - wypełniają rodzice dzieci spoza obwodu szkoły,

należy złożyć w sekretariacie szkoły od dnia 24 stycznia 2023 r. do dnia 9 marca 2023 r. do godz. 15.00. Po zweryfikowaniu dostarczonych dokumentów,
w przypadku stwierdzenia braków, zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o konieczności ich uzupełnienia. Prosimy pamiętać o obowiązku własnoręcznego złożenia podpisów przez obojga rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonych miejscach. Dokumenty o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej dostępne są w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I – dla dzieci z obwodu szkoły.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - dla dzieci spoza obwodu szkoły.
  3. Załączniki nr 1 i nr 2 dla dzieci spoza obwodu szkoły.
  4. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I.
  5. Klauzula informacyjna przy rekrutacji.

 

 

 

TERMINY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH

na rok szkolny 2023/2024

 

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

20.01.2023 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja - dotyczy tylko dzieci zamieszkałych i zameldowanych na terenie Miasta Biłgoraja

24.01.2023 r.

9.03.2023 r.

1500

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.

 

13.03.2023 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

16.03.2023 r.

1400

Opublikowanie w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

16.03.2023 r.

20.03.2023 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

23.03.2023 r.

1500

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

7.08.2023 r.

11.08.2023 r.

1500

Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz dokumentami i oświadczeniami.

 

17.08.2023 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

21.08.2023 r.

1000

Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

22.08.2023 r.

25.08.2023 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

28.08.2023 r.

1500

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Pliki do pobrania oraz więcej informacji na temat rekrutacji w zakładce "Rekrutacja do klasy I"  lub pod linkiem https://www.sp3bilgoraj.pl/wydarzenia/aktualnosci/119,rekrutacja-do-klasy-pierwszej-na-rok-szkolny-20232024

  • Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

» powrót