Godło Polski
Godło Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju

Świetlica szkolna

Świetlica jest czynna w godzinach od 07:00 do 16:30

Do świetlicy uczęszczają uczniowie z klas I – III zapisanych na podstawie kart zgłoszeń, a także oczekujących na zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne z klas integracyjnych IV – VIII oraz z gimnazjum dowożonych do naszej szkoły.

Plan pracy skorelowany jest z programem wychowawczym szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Organizując pracę grup wychowawcy dostosowują tematykę zajęć do aktualnej pory roku, obchodzonych uroczystości i świąt oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworzą i modelują różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystują przy tym ciekawe rodzaje dziecięcej ekspresji. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych wdrażane są do przestrzegania przyjętych zasad, aktywnego w nich udziału, właściwego wyrażania własnych potrzeb i przekonań. Doskonalą umiejętność nawiązywania życzliwych i kulturalnych kontaktów z innymi rówieśnikami oraz zgodnego współżycia w grupie.

Wychowawcy świetlicy wspierają rozwój dzieci, pomagają odkrywać i rozwijać ich zainteresowania oraz zdolności, kształtują zdrowy i bezpieczny styl życia, wyrabiają nawyki kulturalnego spędzania wolnego czasu. Rozwijają w wychowankach samodzielność, życzliwość, wrażliwość na potrzeby innych zwłaszcza uczniów niepełnosprawnych.

Cele i zadania zajęć wychowawczo – opiekuńczych oraz dydaktycznych:

 • zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie – integracja z rówieśnikami,
 • organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów,
 • kształtowanie empatii i zachowań prospołecznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, nawyków aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu oraz zasad kultury dnia codziennego,
 • kształtowanie wartościowych postaw i rozwijanie uczuć patriotycznych,
 • rozwijanie świadomości ekologicznej,
 • dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie uczniów,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy własnej,
 • przeciwdziałanie agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • pomoc podczas odrabiania pracy domowej,
 • organizowanie i uczestnictwo w konkursach szkolnych i międzyświetlicowych.

W świetlicy prowadzone są następujące formy zajęć:

 • plastyczne, techniczne (rysowanie kredkami, kolorowanie, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie, lepienie, origami, formy przestrzenne, itp.)
 • czytelniczo-medialne (czytanie prasy dziecięcej, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, cykliczne zajęcia z bajkoterapii, korzystanie z programów komputerowych, itp.)
 • kultura żywego słowa (inscenizacje, zabawy z zastosowaniem dramy, pogadanki,/ rozmowy na dowolny temat, zabawy typu: dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?, itp.)
 • wzbogacające wiedzę z zakresu profilaktyki (rozmowy, pogadanki, gry edukacyjne, zabawy tematyczne, itp.)
 • rozwijające zainteresowania i pasje (zabawy tematyczne, słowno – logiczne, konkursy, quizy, krzyżówki, układanki, warcaby, szachy, gry planszowe, puzzle, itp.)
 • muzyczne (śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, improwizacje muzyczno – ruchowe), relaksacyjne, itp.
 • sportowo – rekreacyjne (gry i zabawy sprawnościowe w sali do zajęć ruchowych, na boisku szkolnym, placu zabaw), zabawy integracyjne z chustą animacyjną, spacery, itp.

Prowadzone zajęcia w świetlicy przez wychowawców mają walory wychowawcze i dydaktykczne oraz stwarzają możliwość nawiązywania z rówieśnikami nowych relacji, dzięki czemu spędzają czas w przyjaznej atmosferze.