Godło Polski
Godło Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju

O nas

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi jest jedyną publiczną szkołą w powiecie biłgorajskim posiadającą klasy integracyjne oraz zespoły edukacyjno-terapeutyczne.  W zespołach edukacyjno – terapeutycznych uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem. Do zespołów przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Uczniowie korzystają z tej samej bazy dydaktyczno – wychowawczej, co wszyscy inni uczniowie jak: biblioteka szkolna, jadalnia, szatnia, sale gimnastyczne, sala do zajęć ruchowych, winda, pracownie komputerowe, plac zabaw i boisko. Nasi uczniowie uczestniczą we wszystkich akademiach i uroczystościach szkolnych razem ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Wszyscy uczniowie objęci są profesjonalną opieką pielęgniarki szkolnej i stomatologa. Uczniowie jak i rodzice mogą również korzystać z porad logopedy, pedagoga szkolnego, psychologa i rehabilitanta.

Zajęcia prowadzone są w małych, liczących do 8 osób grupach, co daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia, dostosowania wymagań stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczymy się, pracujemy i bawimy w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Klasopracownie są przytulne, wyposażone w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Jesteśmy jedyną placówką w powiecie oferującą nauczanie integracyjne, polegające na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w życie szkoły, umożliwiając im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników. Mając to na uwadze zachęcamy dzieci do udziału w spotkaniach integracyjnych, imprezach, uroczystościach i konkursach organizowanych na terenie szkoły, jak i poza nią. Nasi uczniowie prezentują swoje umiejętności artystyczne, aktorskie, wokalne i taneczne na wielu szkolnych uroczystościach. Są pełnoprawnymi uczestnikami lokalnego życia społecznego Biorą udział w licznych konkursach organizowanych w szkole. Na lekcje zapraszamy wielu ciekawych gości. Nasze wieloletnie doświadczenie stwarza podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju. Jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu i porażek. Dogodne położenie szkoły w mieście umożliwia im korzystanie na co dzień z dóbr kultury i cywilizacji. W ramach zajęć edukacyjno – terapeutycznych uczestniczymy w różnorodnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Dzięki temu uczniowie przybliżają tradycje, obyczaje lokalne i narodowe, poznają zabytki i środowisko przyrodnicze, uczą się szacunku do otaczającej przyrody podczas wielu wycieczek, wyjazdów i częstych spacerów. Organizujemy wycieczki i wyjścia między innymi do: straży pożarnej, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, szkoły muzycznej, kina, lasu, ogródków działkowych, ZOO itp.