Godło Polski
Godło Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sp3bilgoraj.pl .

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Szkołą Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju, mzs3bilgoraj@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 688 03 37.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https:/www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju, ul. H. Sienkiewicza 6, 23-400 Biłgoraj.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony ulicy – H. Sienkiewicza 6 oraz dwa wejścia boczne. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Szkoły. Wejście główne od strony południowo-wschodniej bez schodów, drugie dla osób niepełnosprawnych z podjazdem od strony wschodniej. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Trzecie wejście od strony zachodniej z czterema schodami bez podjazdu prowadzi bezpośrednio do sali gimnastycznej oraz gabinetu pielęgniarskiego. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na trzech kondygnacjach wraz z windą osobową z przeznaczeniem transportu osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada windę schodową likwidującą barierę architektoniczną w postaci schodów wewnętrznych w kierunku sali gimnastycznej oraz gabinetu pielęgniarki. Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku na każdej kondygnacji toalety są przystosowane pod kątem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku Szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju nie posiada aplikacji mobilnych.

Pliki do pobrania

  • Deklaracja dostępności