Godło Polski
Godło Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju

Oferta edukacyjna

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju mieści się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 6 od listopada 1976 roku. Budynek został w pełni przystosowany dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W 2005 r. w szkole wbudowano windę. Szkoła jest placówką na terenie miasta i powiatu, która prowadzi oddziały integracyjne. Tego typu klasy umożliwiają dzieciom dotkniętym różnego typu dysfunkcjami na przebywanie i naukę w grupie rówieśniczej. Uczniowie niepełnosprawni realizują ten sam program co klasowi rówieśnicy, korzystają z tych samych podręczników i podlegają ocenie zgodnie z przyjętym w szkole systemie oceniania oraz kryteriami indywidualnie dostosowanymi do możliwości każdego ucznia. Posiadamy windę oraz wszelkiego rodzaju dostosowania architektoniczne. Odpowiednio przystosowane sale lekcyjne umożliwiają dzieciom pełny udział w zajęciach dydaktycznych oraz w życiu szkoły. Dzieci niepełnosprawne tak jak i zdrowe, uczestniczą w akademiach, konkursach, imprezach sportowych czy wycieczkach. Klasy integracyjne to zespoły klasowe, które są mniej liczne (od 15 do 20 osób), a zajęcia prowadzone są przez 2 pedagogów: nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający, którzy opracowują indywidualnie do każdego ucznia z orzeczeniem program edukacyjny dobierając w ten sposób formy i metody pracy.

 

„Promujemy najlepszych,

Dajemy szansę wszystkim”

 

Naszym uczniom oferujemy:

 • klasy ogólne,
 • klasy integracyjne,
 • oddział przedszkolny,
 • zespoły edukacyjno- terapeutyczne.

 

Głównym naszym celem jest integracja mająca na celu wspomaganie każdego ucznia w rozwoju intelektualnym oraz zharmonizowanie możliwości rytmu pracy całego zespołu klasowego. Kolejnym ważnym obszarem jest integracja społeczna, która zapewnia kształcenie umiejętności wspólnego uczenia się dzieci pełnosprawnych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wspólna zabawa, jak i nauka przynosi mnóstwo korzyści. Przez ciągły kontakt z rówieśnikami uczniowie o kształceniu specjalnym mobilizują się do pokonywania własnych słabości i radzenia sobie z ograniczeniami spowodowanymi dysfunkcjami.

 

Nasza szkoła posiada również:

 • pedagoga, który organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży. Pedagog współdziała z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracającymi uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka.
 • Psycholog, który rozpoznaje potencjalne możliwości uczniów oraz ich sytuację wychowawczą. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Logopeda - to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Czuwa nad tym, aby nasze dzieci pięknie
  i poprawnie mówiły.
 • Salę do rehabilitacji- zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanej i odpowiednio wyposażonej sali. Zajęcia prowadzi fizjoterapeuta  mgr Agnieszka Dudzic.

Celem zajęć jest:

 • poprawa sprawności ruchowej, motoryki dużej i małej, funkcji kończyn górnych  i dolnych,
 • korekcja wad postawy,
 • budowa siły i kontroli mięśniowej,
 •  nabycie i doskonalenie sprawności ruchowej w ramach indywidualnych i grupowych  ćwiczeń koordynacyjnych, ogólno usprawniających, manualnych, relaksacyjnych, oddechowych, równoważnych, grach i zabawach ruchowych
 • rozładowanie napięć psychicznych, polepszenie samopoczucia,
 • stymulowanie uczniów w kierunku wzrostu samodzielności, wyuczenie nawyku dbałości  o prawidłową postawę ciała,
 • zwiększenie świadomości o kontroli swojego ciała i zdrowia.
 • Pracownie- posiadamy  multimedialny zestaw komputerowy wraz      
  z pakietem „Mówię, widzę, słyszę” oraz zestaw do neurorehabilitacji „Biofeedback  EEG ”, służący leczeniu różnego rodzaju zaburzeń na tle neurologicznym, psychologicznym  i psychiatrycznym.    To pomoc dla dzieci i rodziców: ADHD, fobie, dysleksja, stres, migrena i inne. 
 • Nowoczesne pracownie, w których wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć metodą Tomatisa. Szkoła jako jedyna z 200 placówek na terenie kraju została wybrana do prowadzenia terapii tą metodą. Jesteśmy dumni, że z tego sprzętu oraz fachowości naszej kadry korzystają także uczniowie z innych szkół. Terapię metodą Tomatisa stosuje się u dzieci z: zaburzeniami mowy, dysleksją, ADHD, autyzmem, zaburzeniami głosu oraz koncentracji, trudnościami szkolnymi.                                                                          
 • Pracownie komputerowe- w szkole znajdują się 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, służą one uczniom do nauki oraz poszerzania swojej wiedzy o świecie.  Każda pracownia jest profesjonalnie wyposażona. Zajęcia komputerowe odbywają się już od klas pierwszych podstawówki.
 • Multimedialne tablice interaktywne- urządzenie to jest dużym ekranem projekcyjnym, z którego obraz jest widoczny dla wszystkich uczniów  w klasie. Tablica pozwala nauczycielowi m.in.: na wyświetlenie dowolnego tła potrzebnego w czasie lekcji (np.: tło w kratkę, układ współrzędnych, pięciolinia itp.) i pisanie po nim, uruchomienie dowolnego programu edukacyjnego, encyklopedii lub słownika multimedialnego, przywołanie wybranej strony internetowej, wyświetlenie dowolnej ilustracji, zdjęcia, animacji oraz filmu, wzbogacenie zajęć o ćwiczenia interaktywne.
 • Opieka medyczna-  na terenie szkoły jest sprawowana przez cały tydzień. Pielęgniarka realizuje kompleksową opiekę nad uczniami. Udziela pomocy w nagłych kontuzjach i zachorowaniach dzieci. Dokonuje przeglądu higieny osobistej, wygłasza pogadanki i sprawdza czystość. 
 • Stomatolog szkolny- bezpłatnie leczy zęby i dokonuje przeglądu uzębienia. W  ramach  NFZ  z  usług w szkolnym gabinecie może skorzystać każdy uczeń.
 • Świetlica- jest czynna w godzinach od 07:00 do 16:30. Do świetlicy uczęszczają uczniowie z klas I – III zapisanych na podstawie kart zgłoszeń, a także oczekujący na zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne z klas integracyjnych IV –VIII oraz z gimnazjum dowożonych do naszej szkoły. Plan pracy skorelowany jest  z programem wychowawczym szkoły. Prowadzone zajęcia w świetlicy przez wychowawców mają walory wychowawcze i dydaktyczne oraz stwarzają możliwość nawiązywania z rówieśnikami nowych relacji, dzięki czemu spędzają czas w przyjaznej atmosferze.
 • Stołówka- funkcjonuje stołówka i kuchnia, w której przygotowywane i wydawane są śniadania dla zerówki oraz obiady dla każdego chętnego ucznia. Szkoła współpracując z MOPS, GOPS zapewnia bezpłatne posiłki uczniom z rodzin najuboższych.
 • Biblioteka- to duży księgozbiór lektur szkolnych, książek i czasopism, a także miejsce do pracy z komputerem. Szkolna biblioteka wyposażona jest w 4 stanowiska komputerowe, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.
 • Zajęcia dodatkoweprowadzone są przez nauczycieli różnorodne zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań. Uczniowie rozwijają swoje zdolności, zamiłowania, poszerzają wiedzę, mile spędzają czas z rówieśnikami, a przede wszystkim robią coś dla siebie- coś co lubią. Od najmłodszych klas kładziemy nacisk na edukację matematyczną i językową. Kółka matematyczne organizowane są na każdym etapie edukacyjnym. Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli to zajęcia:
 •  rozwijające uzdolnienia polonistyczne
 •  rozwijające uzdolnienia matematyczne
 •  religijne z wiedzy o Biblii
 •  plastyczne
 •  wokalno – teatralne
 •  sportowe (SKS), szachy i basen                                           
 •  aktyw biblioteczny
 •  językowe
 • Piłka ręczna- na terenie naszej szkoły od 1982 r. działa MKS – Międzyszkolny Klub Sportowy – sekcja piłki ręcznej. Od początku głównym trenerem jest Janusz Ćwikła.
 • Zajęcia Koła BRD- prowadzone są w naszej szkole od kilkunastu lat. Mają one na celu przygotowywać uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, egzaminu na kartę rowerową  i popularyzację środka transportu jakim jest rower. Uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie przepisów ruchu drogowego potrzebną na co dzień. Doskonalą technikę jazdy rowerem na torze przeszkód oraz jazdę w ruchu miejskim na miasteczku ruchu drogowego.
 • Klasy integracyjne- funkcjonują klasy integracyjne na wszystkich poziomach nauczania. Dzieci niepełnosprawne, tak jak i zdrowe, uczestniczą we wszystkich szkolnych uroczystościach: akademiach, konkursach, imprezach sportowych oraz wycieczkach. Uczniowie niepełnosprawni mają możliwość codziennego dojazdu do szkoły. W drodze towarzyszy uczniom opiekun, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci.  Jesteśmy jedyną placówką oświatową w powiecie biłgorajskim, która posiada klasy integracyjne.
 • Zespoły edukacyjno- terapeutyczne- uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem. Do zespołów przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Uczniowie korzystają z tej samej bazy dydaktyczno – wychowawczej, co wszyscy inni uczniowie jak: biblioteka szkolna, jadalnia, szatnia, sale gimnastyczne, sala do zajęć ruchowych, winda, pracownie komputerowe, plac zabaw i boisko. Nasi uczniowie uczestniczą we wszystkich akademiach i uroczystościach szkolnych razem ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami.
 • Gazetkę szkolną „Echo Trójki”- Czasopismo istnieje w szkole od 10 lat i jest kroniką najważniejszych wydarzeń naszej społeczności. Zawiera wiele interesujących informacji na różne tematy. Jest wizytówką szkoły promującą jej działalność. Na szkolnej stronie internetowej znajdują się aktualne numery „Echa Trójki”.
 • Plac zabaw- to wspaniały teren rekreacyjny, który wraz z boiskiem tworzą bazę dla dzieci. Urządzenia zabawowe o ciekawej kolorystyce i niezwykłym wzornictwie umożliwiają prowadzenie ciekawych zajęć ruchowych, gwarantują wiele atrakcji.  Plac jest bezpieczny, ogrodzony, a nawierzchnia jego spełnia wszystkie warunki bezpieczeństwa, bo posiada odpowiednią amortyzację.