Godło Polski
Godło Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

 

Zasady przyjęć do oddziału przedszkolnego („zerowego”) – dla dzieci 5 i 6 letnich

w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2023/2024

 

     W oparciu o Uchwałę Nr XXV/242/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Biłgoraj;

     Zarządzenie Nr 323/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Biłgoraj;

     Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) „do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy”.

   Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy – Miasta Biłgoraj, mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa w oddziale przedszkolnym nadal dysponuje wolnymi miejscami.

       Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 5 i 6 letnie urodzone w 2017 i 2018 roku.

     Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji, tj. uzupełniony wniosek należy dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu Szkoły w terminie od dnia 13 lutego do 3 marca 2023 r. do godz. 15.00 Po zweryfikowaniu dostarczonych dokumentów, w przypadku stwierdzenia braków, zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o konieczności uzupełnienia. Prosimy pamiętać o obowiązku własnoręcznego złożenia podpisów przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  wyznaczonych miejscach. Dokumenty o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego dostępne są na stronie internetowej szkoły.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
  2. Załączniki nr 1 i nr 2.
  3. Załączniki nr 3 i nr 4.
  4. Załącznik nr 5.
  5. Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.
  6. Klauzula informacyjna przy rekrutacji.

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

20.01.2023 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

23.01.2023 r.

10.02.2023 r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Rekrutacja

13.02.2023 r.

03.03.2023 r.

1500

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

06.03.2023 r.

09.03.2023 r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

10.03.2023 r.

1500

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego.

13.03.2023 r.

27.03.2023 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.

 

29.03.2023 r.

1000

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

Rekrutacja – nabór uzupełniający (na wolne miejsca)

25.04.2023 r.

05.05.2023 r.

1500

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

11.05.2023 r.

12.05.2023 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

15.05.2023 r.

1500

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego.

16.05.2023 r.

22.05.2023 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.

 

24.05.2023 r.

900

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

 

 

Pliki do pobrania